+ Một bài test nhỏ cho dạng nhầy, chất kết dính, bài test này tôi sử dụng Houdini với tool vellum simulation, và kết xuất Render cuối cùng tôi sử dụng Maya và RedshiftRender.


Dưới đây là một thí nghiệm với số liệu thay đổi của tác giả “Zybrand Jacobs

sticky gum capture from Zybrand Jacobs on Vimeo.

Mọi người có thể tải project và xem hướng dẫn của A tại Zybrand is creating CG tutorials, experiments, and shorts | Patreon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *